Zachodnia Grupa Zakupowa Usługi Elektroenergetyczne

USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE


dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ
System pomiarowy

W skład systemu monitorującego wchodzą rozproszone elementy pomiarowe wyposażone w interfejsy komunikacyjne oraz centralna aplikacja do archiwizacji i analizy danych pomiarowych – istnieje więc możliwość zdalnego dostępu do danych poprzez komputer PC. Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala na indywidualne aranżowanie graficznej reprezentacji parametrów. Dodatkowo system jest skalowalny i może więc być dopasowywany do indywidualnych wymagań przedsiębiorcy – jest narzędziem pozwalającym na budowę dedykowanego systemu zarządzania energią elektryczną.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Działania związane z podnoszeniem efektywności energetycznej przedsiębiorstwa prowadzą do znacznych redukcji kosztów produkcji (usług) związanych z wykorzystaniem energii i surowców energetycznych, a w rezultacie do zwiększenia konkurencyjności!

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:

Opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

DOSTOSOWANIE UKŁADU POMIAROWO – ROZLICZENIOWEGO DO ZASADY TPA:

Third-party Access, TPA (pol. Dostęp Osób Trzecich, Zasada dostępu stron trzecich) - zasada polegająca na udostępnieniu przez właściciela bądź operatora infrastruktury sieciowej osobom trzecim w celu dostarczenia towarów/usług klientom strony trzeciej. Dzięki zastosowaniu zasady TPA, możliwa staje się demonopolizacja rynku. Odbiorcy końcowi towarów/usług mają prawo dokonania wolnego wyboru dostawcy danego towaru bądź usługi. Zastosowanie zasady ma na celu wzmocnienie konkurencji na rynku i z reguły ma wpływ na obniżenie cen.

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Zwiększanie współczynnika mocy do wartości możliwie bliskiej 1 w celu zmniejszenia strat mocy w liniach przesyłowych. Większość odbiorników energii elektrycznej (np. silniki asynchroniczne, transformatory) posiada charakter indukcyjny, co powoduje duże zapotrzebowanie na moc bierną, z której nie ma żadnego pożytku, a której przesyłanie powoduje zwiększenie natężenia prądu i w związku z tym niepotrzebne straty energii. Najprostszym sposobem kompensacji mocy biernej jest dołączenie baterii kondensatorów, równolegle do obciążenia.

WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ZWIĘKSZAJĄCEJ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ:

  • analiza stanu wyjściowego w zakresie energochłonności obiektów, instalacji i urządzeń;
  • rejestracja i analiza profili czasowych zużycia energii zakładu lub/i poszczególnych ciągów technologicznych, urządzeń;
  • analiza planów taryfowych;
  • opracowanie katalogu rozwiązań;
  • dobór optymalnych rozwiązań;
  • konsultacje, doradztwo i szkolenie w zakresie wdrożenia wybranych technologii;
  • przygotowanie planu wdrożenia;
  • projekt koncepcyjny.
  • nadzór merytoryczny nad wdrożeniem;
  • walidacja wprowadzonej innowacji.
ZACHODNIĄ GRUPĘ ZAKUPOWĄ POWOŁAŁA ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
ZACHODNIA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA